Quy định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Văn bản liên quan